ბუღალტრული მომსახურება

ორგანიზაციაში ბუღალტრული აღრიცხვის გამართულად ფუნქციონირება ერთ-ერთი უმიშვნელოვანესი ფაქტორია კომპანიის ეფექტურად მუშაობისთვის. ბუღალტერიის სწორი წარმოება გაძლევთ საშუალებას გაანალიზოთ პროცესები და მიიღოთ დროული და სწორი გადაწყვეტილებები, ასევე თავიდან აიცილოთ საგადასახადო რისკები.

ჩვენი მომსახურების საფასური გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ბუღალტრის ხელფასის, მისთვის ოთახის გამოყოფის, საკანცელარიო-ბუღალტრული ფორმებისა და პროგრამის ღირებულების ხარჯები.

პასუხისმგებლობა

ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ მოწოდებული ინფორმაციის ფარგლებში, ჩვენი მიზეზით მიყენებულ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ ზარალზე.

მომსახურება მოიცავს:პაკეტები

ი. ქურხულის შეს. #7